ALGEMENE VOORWAARDEN

 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Square Rent, tenzij voorafgaand schriftelijk anders is overeengekomen. Indien één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar dan wel onverbindend (b)lijken te zijn, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige of andere onverminderd van kracht. Square Rent is gerechtigd om de eventuele nietige, vernietigbare c.q. onverbindende bepaling(en) te vervangen door bepalingen die niet nietig, vernietigbaar c.q. wel verbindend zijn en zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze Voorwaarden – afwijken van de nietige, vernietigde c.q. onverbindende bepaling.

1.2 Aanvaarding van enige overeenkomst met Square Rent impliceert eveneens dat er expliciet akkoord wordt gegaan met alle toepasselijke voorwaarden en privacyverklaringen, ter kennisname op www.squarerent.nl en alwaar deze te raadplegen, te printen en op te slaan zijn.

Definities en Algemeen

2.1 Square Rent: De onderneming Square Rent met inbegrip van werknemers, gemachtigden en andere vertegenwoordigers of derden die in opdracht van Square Rent handelen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 71776028 en vestigingsnummer 000039937585. 

2.2 Cliënt: De opdrachtgever van Square Rent. Dit kunnen één of meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen zijn die met Square Rent een overeenkomst van opdracht aangaan.

2.3 Wederpartij: De schuldenaar jegens wie Cliënt een Vordering heeft, met inbegrip van werknemers, gemachtigden en andere vertegenwoordigers of derden die in opdracht van de schuldenaar handelen.

2.4 Vordering: De aanspraak die Cliënt jegens de Wederpartij heeft, tot het betalen van een geldbedrag of een ander doen of nalaten, en waarvoor Square Rent wordt ingeschakeld. Bijvoorbeeld: de aanspraak op het verlagen van de huurprijs, de aanspraak op het terugkrijgen van onverschuldigd betaalde servicekosten, de aanspraak op het terugkrijgen van onrechtmatige bemiddelingskosten etc.

2.5 Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht gesloten tussen Cliënt en Square Rent. De in de overeenkomst besloten opdracht(en) zal/zullen in de regel behelzen de effectuering van één of meerdere Vordering(en) van Cliënt, maar kan ook een andere opdracht behelzen indien zo overeengekomen. In samenspraak kan de Overeenkomst op een later moment worden uitgebreid met nieuwe opdrachten of reeds overeengekomen opdrachten worden gewijzigd. Deze Algemene Voorwaarden en machtiging vinden gelijk toepassing op eventuele toevoegingen of wijzigingen.

2.6 Start van de Overeenkomst: Het moment waarop de Overeenkomst ontstaat door aanbod en aanvaarding.

2.7 Einde van de Overeenkomst: De Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst eindigt op het moment van Voldoening van de Vordering(en), of anders door voortijdige beëindiging van de Overeenkomst door Cliënt en/of Square Rent.

2.8 Voldoening van de Vordering: Het volledig effectueren van de Vordering, zodat – uit hoofde van die Vordering – Wederpartij niets meer verschuldigd is jegens Cliënt.

2.9 Verschil: De voor Cliënt behaalde mindering (berekend op maandbasis) op de maandelijkse huurpenningen.

2.10 Huurpenningen: de som van kale huur en servicekosten.

2.11 Success Fee: de vergoeding voor de werkzaamheden van Square Rent indien de Overeenkomst is gesloten op basis van het 'no cure – no pay' model.

Aard van de dienstverlening

3.1 Indien Square Rent een Overeenkomst met Cliënt is aangegaan, zal zij zich in redelijkheid inspannen om de bedongen opdracht te volbrengen. Doch, de Overeenkomst leidt niet tot een resultaatsverbintenis maar een inspanningsverbintenis.

3.2 De werkzaamheden vangen aan op het moment dat de opdracht hiertoe door de Cliënt is verleend middels het ondertekenen van de machtiging/overeenkomst van opdracht.

3.3 Square Rent zal trachten de Vordering voldaan te krijgen. Hiervoor kan Square Rent naar eigen inzicht e-mails en brieven opstellen en versturen, (schikkings)onderhandelingen met de Wederpartij voeren, de noodzakelijke procedures starten – bij de Huurcommissie, rechtbank of andere instanties – en de nodige derden inschakelen, zoals een incassobureau of advocaat.

3.4 Het is ter beoordeling van Square Rent om rechtsmaatregelen te treffen of procedures te starten om de Vordering te bewerkstelligen of effectueren. Square Rent is – zonder dat aanspraak op enige (schade)vergoeding bestaat – gerechtigd om af te zien van het treffen van rechtsmaatregelen of enige actie indien zij zulks niet opportuun acht, om welke reden dan ook.

3.5 De Cliënt wordt zoveel mogelijk ingelicht over de mogelijkheden om de Vordering voldaan te krijgen en de beslissingen van Square Rent daaromtrent. Aan de uitspraken en adviezen van Square Rent kunnen echter geen rechten worden ontleend. Square Rent geeft geen garanties over de te verwachten resultaten. Square Rent zal Cliënt wel zo goed mogelijk informeren over haar rechten.

3.6 Square Rent kan behalve per e-mail of telefoon de Cliënt via WhatsApp op de hoogte houden over het verloop van de werkzaamheden. Square Rent is niet aansprakelijk voor enig gevolg van het nalaten van de Cliënt van het (regelmatig) lezen van eventuele berichten.

3.7 Square Rent is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst een niet tot haar organisatie behorende derde in te schakelen. Square Rent zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk van tevoren met Cliënt overleg voeren. Square Rent is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten van deze derde. Square Rent is gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Cliënt te aanvaarden.

4. Verplichtingen Cliënt

4.1 Cliënt zorgt er voor dat alle gegevens waarvan Square Rent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt begrijpt of behoort te begrijpen dat deze van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Square Rent worden verstrekt. Hieronder valt in ieder geval alle communicatie met Wederpartij en ontvangen betalingen van Wederpartij. Met ondertekening van de overeenkomst van opdracht/machtiging verklaart Cliënt zulks te hebben gedaan en te blijven doen tot het einde van de Overeenkomst.

4.2 Cliënt zal zich er na het aangaan van de Overeenkomst en tijdens het gehele invorderingstraject van weerhouden zonder Square Rent (inhoudelijke) zaken te communiceren met de Wederpartij, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Square Rent.

4.3 Cliënt handelt onrechtmatig jegens Square Rent indien Cliënt buiten medeweten van Square Rent om zelfstandig of via derden (rechts)handelingen pleegt om de Vordering te innen of opdracht daartoe geeft of heeft gegeven na het aangaan van de Overeenkomst daartoe met Square Rent.

4.4 Cliënt draagt zorg voor tijdige betaling van eventueel benodigde voorschotten voor te starten procedures of andere verrichtingen, indien daartoe gevraagd door Square Rent.

5. Voortijdige beëindiging

5.1 Cliënt heeft de mogelijkheid om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van de Overeenkomst. Herroeping door Cliënt dient te geschieden op schriftelijke wijze en in ondubbelzinnige bewoordingen. De bedenktijd begint te lopen op het moment van ontvangst van de ondertekende machtiging/overeenkomst van opdracht door Square Rent.

5.2 Square Rent is te allen tijde gerechtigd om – ook zonder opgaaf van reden – de Overeenkomst niet verder in behandeling te nemen en/of het vorderen of innen van de Vordering, op ieder moment dat zij dit geraden acht, te (doen) staken of op te schorten. Dit geldt niet in het geval dat een toezegging tot nakoming van de Vordering door de wederpartij is ontvangen of bekend gemaakt bij Square Rent of Cliënt.

5.3 Cliënt is te allen tijde gerechtigd om – met opgaaf van redenen – de Overeenkomst te beëindigen.

5.4 Indien Cliënt gebruik maakt van het herroepingsrecht of de Overeenkomst anderszins (gedeeltelijk) beëindigt voordat (gehele of gedeeltelijke) Voldoening van de Vordering heeft plaatsgevonden, of voordat de betreffende Vordering in rechte is komen vast te staan of zal komen vast te staan zonder dat daartoe nadere handelingen zijn vereist, of voordat een toezegging tot voldoening of tot uitonderhandelen van de Wederpartij is ontvangen, is Square Rent gerechtigd Cliënt de reeds gemaakte (redelijke) kosten in rekening te brengen overeenkomstig art. 8.4 van deze Algemene Voorwaarden. Zie ook art. 8.5.

5.5 Indien Cliënt gebruik maakt van het herroepingsrecht of de Overeenkomst anderszins (gedeeltelijk) beëindigt en reeds (gehele of gedeeltelijke) Voldoening van de Vordering heeft plaatsgevonden, of reeds de betreffende Vordering in rechte is komen vast te staan of zal komen vast te staan zonder dat daartoe nadere handelingen zijn vereist, of reeds een toezegging tot voldoening of tot uitonderhandelen van de Wederpartij is ontvangen, is Cliënt de Success Fee verschuldigd. Zie ook art. 8.5.

6. Privacy

6.1 Square Rent zal vertrouwelijk omgaan met de (persoons)gegevens van Cliënt. Cliënt verleent Square Rent ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van de door de Cliënt opgegeven persoonsgegevens en het gebruik daarvan in het kader van de bedrijfsvoering van Square Rent. De persoonsgegevens van Cliënt dienen voor het inzetten van een Vordering of rechtshandeling te worden gedeeld met de Wederpartij, (gerechtelijke of handhavende) instanties of derden – allen enkel voor zover in het belang van de uitvoering van de Overeenkomst.

6.2 Cliënt geeft Square Rent toestemming tot het verstrekken van de persoonsgegevens aan juridische samenwerkingspartners wanneer nodig. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de juridische samenwerkingspartners van Square Rent cq. ook hen komt een beroep toe op de Algemene Voorwaarden van Square Rent, zoals ook in alle gevallen dat rechtshandelingen en acties worden gepleegd om een Vordering te effectueren.

6.3 Op de website van Square Rent staat onze volledige Privacyverklaring

Aansprakelijkheid

7.1 Square Rent is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door een handelen of nalaten van Cliënt in strijd met deze Overeenkomst en Algemene Voorwaarden of door anderszins laakbaar gedrag van Cliënt (bijv. richting Wederpartij) dat schadelijk blijkt voor de uitvoering van de Overeenkomst.

7.2 Square Rent is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan uit een rechtshandeling of feitelijke handeling in strijd met de wet gepleegd door één der partijen of een derde voortvloeiend uit de handelspraktijken van Square Rent, behoudens voor het geval sprake is van opzet of grove schuld van Square Rent.

7.3 Iedere verdere aansprakelijkheid van Square Rent, behoudens in geval van opzet of grove schuld, is uitgesloten, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders bepalen. Onder deze uitsluiting van aansprakelijkheid valt: alle (in)directe schade, immateriële schade, gederfde winst en bedrijfsschade, hoegenaamd en uit welken hoofde dan ook. Square Rent en/of haar (juridische) medewerkers of samenwerkingspartners kunnen zich eveneens beroepen op deze Algemene Voorwaarden.

7.4 Square Rent is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens Cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht of een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch welke krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Square Rent (redelijkerwijs) geen invloed kan dan wel kon uitoefenen, waardoor Square Rent niet (meer) in staat is haar verplichtingen jegens Cliënt na te komen. Square Rent is gerechtigd om haar verplichtingen jegens de Cliënt op te schorten zolang de overmacht voortduurt, waarna enige verplichting vervalt na de duur van één jaar gemeten vanaf het sluiten van de Overeenkomst.

8. De kosten

8.1 De overeenkomst van opdracht tussen Cliënt en Square Rent is op basis van ‘no cure – no pay’, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Dit betekent dat Cliënt de Success Fee enkel verschuldigd is bij Voldoening van een Vordering, behoudens uitzonderingen, zoals vermeld in art. 5.5. De hoogte van de Success Fee verschilt per type Vordering en is verschuldigd voor elke overeengekomen Vordering apart.

8.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bedraagt de Success Fee voor Voldoening van een Vordering tot verlaging van de maandelijkse huurpenningen door Square Rent driemaal het bewerkstelligde Verschil. Dit kunnen nog te betalen huurpenningen betreffen of reeds in het verleden betaalde huurpenningen.

8.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bedraagt de Success Fee voor Voldoening van een Vordering tot inning van een geldbedrag – ter verkrijging van een wettelijke schadevergoeding, compensatie of onverschuldigde betaling uit hoofde van een rechtsbetrekking tussen Cliënt en haar Wederpartij – 50% van het bedrag dat wordt teruggekregen. Indien minder wordt teruggekregen dan de bij sluiting van de Overeenkomst beoogde Vordering, te wijten aan gedrag van de Client – na het sluiten van de Overeenkomst dan wel op een eerder moment, maar zonder Square Rent daarover te hebben ingelicht – dan blijft de Success Fee 50% van de beoogde aanvankelijke Vordering, mits deze het totaalbedrag dat wordt teruggekregen niet overschrijdt. 

8.4 Indien Square Rent en Cliënt overeenkomen dat Square Rent werkt op basis van uren in plaats van 'no cure – no pay' of wanneer Square Rent ingevolge art. 5.4 Algemene Voorwaarden haar gemaakte kosten in rekening brengt, wordt er gedeclareerd aan de hand van de bestede tijd vermenigvuldigd met het door Square Rent vastgestelde uurtarief. Het uurtarief bedraagt € 100,- exclusief BTW. Square Rent heeft het recht het uurtarief periodiek te wijzigen. De verrichtte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal 6 minuten. De bestede tijd wordt door Square Rent tussentijds bijgehouden.

8.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen eventuele kostenvergoedingen ter zake (buitengerechtelijke) incassokosten, dagvaardingskosten, salaris gemachtigde, juridische bijstand, dwangsommen, etc. ten bate van Square Rent. In geval van voortijdige beëindiging door (toedoen van) Cliënt maakt Square Rent eveneens aanspraak op de daardoor misgelopen kostenvergoedingen zoals hiervoor bedoeld.

8.6 Square Rent is te allen tijde bevoegd om van Cliënt betaling van een voorschot te vragen in verband met te verrichten werkzaamheden dan wel ter dekking van de kosten ter zake van door Square Rent in te schakelen instanties of derden. Het voorschotbedrag wordt verrekend met de eerstvolgende factuur dan wel met de einddeclaratie.

8.7 Square Rent is gerechtigd het overeengekomen tarief te verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, dat in redelijkheid niet van Square Rent mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen prijsafspraak. Hiervan is in ieder geval sprake als de zaak naar een andere rechter dan de kantonrechter gaat of als de zaak een internationaal karakter krijgt, voor zover dat meebrengt dat correspondentie of processtukken vertaald moeten worden in een andere taal dan de Nederlandse of een derde in het buitenland ingeschakeld moet worden.

Betaling in termijnen

9.1 Indien is overeengekomen dat de nota in termijnen mag worden voldaan ontvangt Cliënt hiervan een schriftelijke bevestiging per e-mail. Indien Cliënt de afspraken niet stipt nakomt vervalt het recht op betalen in termijnen en zal er bij geen tijdige betaling naast de wettelijke rente, buitengerechtelijke incasso kosten en gerechtelijke incassokosten ook administratiekosten á €40,- aan Cliënt doorberekend worden. De administratiekosten mogen bij het uitblijven van betaling ineens in rekening gebracht worden. De overige kosten worden conform de Wet Incasso Kosten in rekening gebracht.

10. Vervaltermijn

10.1 De vervaltermijn van alle vorderingen jegens Square Rent en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derde(n), bedraagt één (1) jaar en één dag.

Archivering

11.1 Door Square Rent gesloten dossiers worden gedurende 5 jaar bewaard. Daarna zal het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

Toepasselijk recht

12.1 Op al onze diensten en overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Leiden dan wel Den Haag.

Leiden, 1 januari 2022

Algemene voorwaarden | Square Rent 2020 |  Privacy policy